Politika jakosti

Společnost se zabývá dodáváním, montáží výplní stavebních otvorů, dodáváním a montáží doplňků k nim. Prvořadým cílem je plnění požadavků našich zákazníků k jejich plné spokojenosti, při dosažení přiměřeného zisku.

Tohoto cíle chceme  dosáhnout:

 • Vhodnou prezentací společnosti za účelem získání zákazníků a zakázek
 • Pružným reagováním na změny na trhu, na změny požadavků zákazníků
 • Rychlostí a flexibilitou při plnění zakázek
 • Otevřeností k veřejnosti – zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám, ale i k vlastním zaměstnancům
 • Plněním požadavků legislativy, zejména pokud se týká kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sledovat a být v souladu s právními a jinými požadavky
 • Sledováním efektivnosti společnosti a zejména integrovaného systému managementu, kontrolou a předcházením neshodám, nežádoucím událostem, nehodám a havarijním situacím
 • Zajišťováním kvalifikovaných zaměstnanců a stálým zvyšováním jejich kvalifikace a zkušeností odborným výcvikem zaměřeným kromě jiného i na ochranu životního prostředí
 • Vytvářením přívětivých pracovních a sociálních podmínek pro své zaměstnance
 • Odpovídající infrastrukturou a její inovací v rámci možností společnosti
 • Sledováním vývoje v oboru a zaváděním nových, ověřených materiálů, postupů a metod do činností společnosti, šetrných k životnímu prostředí
 • Neustálým zlepšováním všech činností ve společnosti, sledováním a vytvářením pracovního prostředí, které při zachování špičkové kvality nepoškozuje životní prostředí a zaručuje bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.

Vedení společnosti se zavazuje udržovat integrovaný systém managementu ve společnosti s cílem co nejlepšího uspokojování požadavků zákazníků a neustálého zlepšování, přezkoumávat jeho stav a zajišťovat a poskytovat dostatečné zdroje k těmto účelům.
   
    V Praze, dne 03.04.2006                                                      Vedení společnosti

 

TOPlist